Uppförandekod

EcoDataCenters uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

EcoDataCenters vision är ett hållbart och säkert digitalt samhälle. Vår mission är att leverera förutsättningarna för en hållbar och säker infrastruktur i det digitala samhället. Våra kärnvärden ger vägledning i hur vi ska agera och fatta beslut i vardagen. De beskriver vad vi står för, hur vi jobbar, vad vi kan åstadkomma och hur vi vill bli uppfattade. Våra kärnvärden är kompassen i alla möten med kunder, affärspartners, leverantörer och kollegor.

EcoDataCenters uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekodens syfte är att:

  • se till att tillämpliga lagar, regler och förordningar alltid följs
  • säkra att uppgifter i finansiella rapporter och annan offentlig kommunikation är fullständiga, rättvisande, exakta, begripliga och offentliggörs i rätt tid
  • hantera intressekonflikter på lämpligt sätt
  • skydda och använda företagets egendom på rätt sätt
  • skydda icke offentlig information

Om uppförandekoden

Varför en uppförandekod?

Uppförandekoden är framtagen i syfte att säkerställa att EcoDataCenters affärsverksamhet och kommunikation med marknaden bedrivs på̊ ett öppet och förtroendefullt sätt i enlighet med lagstiftning. Uppförandekoden utgör minimikrav. Om lokal, nationell eller internationell lagstiftning ställer striktare krav än denna kod ska dessa följas.

Att bedriva affärsverksamheten baserat på̊ våra kärnvärden och denna uppförandekod är viktigt för att upprätthålla förtroende och trovärdighet hos våra affärspartners, anställda, ägare och andra intressenter. Vi väljer att vara öppna om hur vi bedriver vår verksamhet samtidigt som vi månar om våra affärstillgångar och individers personliga integritet.

För vem gäller uppförandekoden?

Uppförandekoden gäller för samtliga medarbetare inom EcoDataCenter-koncernen från styrelse till enskilda medarbetare. Innehållet i koden ska respekteras och följas. Det är allas ansvar att föregå̊ med gott exempel.

EcoDataCenter förväntar sig att uppförandekoden respekteras och följs av våra affärspartners (kunder, samarbetspartners, leverantörer).

Uppförandekoden utgör ett övergripande ramverk och kompletteras med detaljerade regler och riktlinjer för enskilda områden.

Hållbar affärsverksamhet

EcoDataCenter ska bedriva en lönsam affärsverksamhet med god etik. EcoDataCenter ska vara ett föredöme inom hållbart företagande, vilket innefattar miljö̈, affärsetik, anti-korruption, jämställdhet, mångfald, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

I syfte att respektera mänskliga rättigheter och främja rättvisa anställningsvillkor, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfullt miljöarbete och hög etisk standard följer vi FN:s Globala överenskommelse, Global Compact.

EcoDataCenter ska vara en bra arbetsplats för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

EcoDataCenter arbetar för hållbar utveckling och vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån FN:s Globala Hållbarhetsmål – Agenda 2030.

Uppförandekoden avspeglar EcoDataCenters åtagande att bedriva affärsverksamhet på̊ ett ansvarsfullt och etiskt sätt mot såväl den egna verksamheten som mot omvärlden. Sammanfattningsvis innebär det att

  • vara ansvarstagande samhällsmedborgare
  • respektera mänskliga rättigheter
  • säkerställa hälsa och säkerhet
  • arbeta för hållbar utveckling

Affärsetik

EcoDataCenter ska följa de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet. Vi engagerar oss bara i affärsverksamhet som överensstämmer med lagar och avtal och som är i enlighet med vår uppförandekod. Vi engagerar oss inte i verksamheter som vi inte öppet kan stå för eller redovisa och vi fattar inga affärsbeslut utifrån personliga intressen eller relationer. Mutor, dolda provisioner, eller andra olagliga eller oetiska förmåner är inte tillåtna. EcoDataCenters medarbetare ska inte i någon form medverka i samarbete eller på̊ annat vis agera på̊ ett sätt som kan uppfattas som konkurrensbegränsande.

EcoDataCenter stöder den internationella bekämpningen av penningtvätt och tar de lagstadgade skyldigheterna på största allvar.

EcoDataCenter vill bygga förtroendefulla relationer med kunder, leverantörer och entreprenörer och följer därför de regler för upphandling och försäljning som finns inom bolaget. Vi ska inte anlita leverantörer eller entreprenörer om vi känner till att de åsidosatt sina skyldigheter mot affärspartners eller anställda, brutit mot lagar, regler eller avtal eller har oklara ägandeförhållanden.

Överträdelser av tillämpliga lagar eller förordningar kan få allvarliga följder, både för EcoDataCenter och för berörda personer. Därför är det allas ansvar att känna till och tillsammans följa relevanta lagar och förordningar.

Uppförandekod för anställda

Nedan presenteras den fullständiga versionen av uppförandekoden, som undertecknas av alla anställda på EcoDataCenter.

Uppförandekod EcoDataCenter

Rapportera Missförhållanden

För att rapportera eventuell bristande efterlevnad av EcoDataCenters uppförandekod, överträdelser av lokala lagar eller belysa andra allvarliga problem i verksamheten, vänligen klicka på länken nedan:
Visselblåsning EcoDataCenter

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.