Klimatkalkyl för Main Site i Falun

Enligt nedan redovisning kan vi styrka att vår Main Site är klimatpositiv. EcoDataCenters klimatkalkyl visar på att värdet av de CO2 utsläpp som kan undvikas genom att den unika lösningen för energiåtervinning är större än de samlade utsläpp som orsakas genom punkt 1-4 . Vi applicerar Greenhouse Gas Protocol (GHGP) som utgångspunkt för vår hållbarhetsberäkning. Utöver GHGP samtliga punkter inkluderar vi även de potentiella utsläpp som våra siter undviker genom vårt unika sätt att återanvända värmen.

EcoDataCenters Klimatkalkyl

Klimatbelastning punkt 1-4

Byggnader (Protocol 2 & 3)

Våra datacenter är byggda med en träkonstruktion för minimal miljöpåverkan.  Totalt har själva markbearbetningen och byggnationen belastat vår CO2-kalkyl med 0,1 gr/kWh. Det inbäddade kolet i mark och byggnad skrivs av under deras respektive ekonomiska livstid.

#1

Teknik (Protocol 2 & 3)

De tekniska installationerna i våra datacenter belastar vår CO2-kalkyl med totalt 1,1 gr/kWh. Denna CO2-påverkan kommer främst från produktionen av de litium-jon-batterier som är en del av vår reservkraftslösning. Det inbäddade kolet i de tekniska installationerna skrivs av under deras ekonomiska livstid.

#2

Elförsörjning (Protocol 2 & 3)

Vår el utgörs av en mix av vattenkraft och vindkraft där bägge dessa förnyelsebara energialternativ levereras med noll klimatbelastning. Vi applicerar även en ”Life Cycle Analysis” där CO2-belastningar från själva byggnationen och underhållet av dessa elkraftverk räknas in i vår kalkyl. Vi följer Vattenfalls beräkningar av miljöbelastningen i våra kalkyler. Totalt belastar tillförd elektricitet vår CO2-kalkyl med 10,5 gr/kWh baserat på den el-mix som företaget köper in genom Falu Energi och Vatten.

#3

Verksamhet (Protocol 1 & Protocol 3)

Verksamheten i sig orsakar ingen miljöbelastning. Undantaget är när reservkraften (som utgörs av dieselgeneratorer) månatligen testas. Den diesel som förbrukas under dessa tester ingår i vår miljökalkyl. Totalt belastar testerna vår CO2-kalkyl med 1,3 gr/kWh vilket också inkluderar de utsläpp som orsakats genom utvinning och bearbetning av olja innan inköp (0,9gr/kWh.

#4

Totalt punkt 1-4: 13,9 gr/kWh.

Klimatbelastning som kan undvikas

Energiåtervinning (Avoided emission framework)

Vi återanvänder vår överskottsvärme på två sätt. Bägge sätten innebär att användningen av olja och gas minskar, vilket vi inkluderar som en minskning i vår CO2-kalkyl. Under den kallare delen av året används överskottsvärmen i fjärrvärmesystemet. Därmed ersätts en olja och gas som normalt skulle användas som komplement i värmegenereringen. Under den tid på året då överskottsvärmen inte behövs i fjärrvärmesystemet, används värmen istället till att producera pellets. Dessa pellets säljs sedan till privatpersoner och företag för att elda med i stället för olja, vilket motsvarar en minskning av utsläpp på -9,5 gr/kW och användningen av pellets -39,5 gr/kW. Pelletsanvändningen tillför dock 1,7 gr/kW till kalkylen.

#5

Total minskning punkt 5: -48,9 gr/kW

Resultat för CO2-utsläpp

  • Resultat utsläpp CO2:  -33,3 gr CO2/kW
  • När samtliga komponenter är beräknade överstiger värdet av de utsläpp som undviks (punkt 5) de samlade utsläpp som punkterna 1-4 orsakar.
  • Kalkylen visar att mer CO2-utsläpp undviks än vad verksamheten orsakar, så blir kalkylen positiv, d.v.s. EcoDataCenter har en klimatpositiv CO2-kalkyl och att CO2 reduceras för varje ytterligare kund som väljer våra datacenter.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.